กลุ่ม บริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2546

โดย คุณพงศ์พันธ์ ตั้งสะสม โดยกลุ่มบริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด

เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานด้านการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นหลัก

ได้รับการแต่งตั้งเป็น ตัวแทนจำหน่าย ให้กับบริษัทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนำหลายบริษัท เช่น บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึง บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย ด้วย

 

โดยจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันใส, กลุ่มแอสฟัล (ยางมะตอย) และ กลุ่มน้ำมันหล่อลื่น ภายใต้การบริหารงานโดย คุณพงศ์พันธ์ ตั้งสะสม เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พลังงานจากปิโตรเลียมยังมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเรา

"กลุ่มบริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด จะพัฒนาการดำเนินงาน และ การให้บริการต่อไปอย่างยั่งยืน"

นี่คือเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับกลุ่มบริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด ในด้านพลังงาน

กลุ่ม บริษัท เกรท ทาเล้นท์

ยอดขายรวม มากกว่า 3,000 ล้านบาท

เกรท ทาเล้นท์

ก่อตั้ง พ.ศ. 2546
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

ปิโตรเกรท

เกรท ทาเล้นท์
ออยล์

พีเวิลด์
โลจีสติกส์

โครงสร้างองค์กร

บริษัท เกรท ทาเล้นท์

วิสัยทัศน์

"กลุ่มบริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการอย่างครบวงจร
ทางด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของไทยและภูมิภาค"

พันธกิจ

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมลงทุน

ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี มีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเละยั่งยืน

ต่อลูกค้าและคู่ค้า

สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการที่เป็นเลิศ มีความเป็นธรรม และการร่วมมือที่ดีระหว่างกันบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และไว้วางใจได้

ต่อสังคม

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ค่านิยม

ความซื่อสัตย์
และยึดมั่นในคุณธรรม

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
และสร้างสรรค์

ทำงานเป็นทีม
อย่างมืออาชีพ

อยู่ในสังคม
อย่างรับผิดชอบ

กรอบในการทำงาน

การดำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม

การให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ไว้วางใจได้

ความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผู้นำที่ดี ระบบงานที่ดี
ทีมงานมืออาชีพ

คู่ค้าทางธุรกิจ

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของแบรนด์ชั้นนำต่างๆ

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

น้ำมันใส • ยางมะตอย • น้ำมันหล่อลื่น

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

น้ำมันใส • ปั๊มน้ำมัน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

น้ำมันใส • ยางมะตอย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

น้ำมันใส • ยางมะตอย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ยางมะตอย

กลุ่มลูกค้า

ทั่วประเทศ และ ส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

น้ำมันใส

ขายตรงโรงงานอุตสาหกรรม
และ กลุ่มค้าน้ำมันรายย่อย

ปั๊มน้ำมัน 2 ปั๊ม

ยางมะตอย

ขายตรงผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

ขายตรงโรงงานอุตสาหกรรม
และ กลุ่มค้าน้ำมันยานยนต์

(ตัวแทนจำหน่าย ระดับแพลตทินั่มของ ปตท.)

การขยายธุรกิจ

มีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาระดับประเทศ และกรมทางหลวง
มีบริษัทขนส่งเป็นของตนเองและสามารถขยายงานได้ทันที

น้ำมันใส

สร้างคลังน้ำมัน ณ จุดจ่าย On site

ยางมะตอย

สร้างคลังยางมะตอย ณ จุดจ่าย On site

ปั๊มน้ำมัน

บางจากฯ ขอให้เพิ่มจำนวนปั๊มน้ำมัน

rewards

รางวัล